Πολιτική απορρήτου / προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Δ.Π.Χ)

Η ιστοσελίδα «panigyri.art» ενημερώνει επισκέπτες, χρήστες και μέλη της (στο εξής «Χρήστες») ως προς το είδος και την ποσότητα πληροφοριών που τυχόν συλλέγει ή / και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΔΠΧ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και περιήγησής τους και διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των ΔΠΧ γίνεται με κριτήριο το συμφέρον των χρηστών, την πληρέστερη εξυπηρέτησή τους κι, ασφαλώς, την τήρηση της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας καθώς και της ακεραιότητας σε όλες τις μορφές της, όπως επίσης ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (εφεξής «GDPR») και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019, εφαρμόζει τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα, στόχο πρώτης σημασίας και προτεραιότητας για αυτήν.

Προσωπικά Δεδομένα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα κι η χρήση των εκάστοτε παρεχομένων υπηρεσιών δηλώνουν και συνεπάγονται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων / προϋποθέσεων, που περιλαμβάνονται εδώ, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων καθώς και την χρήση cookies.


Στους χρήστες της ιστοσελίδας είναι δυνατό να ζητηθεί να γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους, όπως ενδεικτικά για την εγγραφή στα newsletters ή στη φόρμα επικοινωνίας μπορεί να ζητείται όνομα, email, διεύθυνση και τηλέφωνό προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία.

Χρήση ΔΠΧ / Σκοποί

Τα ΔΠΧ των χρηστών που παρέχονται μέσω αυτών ή μέσω συνδεδεμένων εφαρμογών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ή στις συνδεδεμένες εφαρμογές, δηλαδή για:

– την εξατομίκευση της ιστοσελίδας για τους χρήστες ώστε να παρέχεται βέλτιστη δυνατότητα χρήσης

– την εξασφάλιση παροχή στατιστικών σε τρίτους, κατά τρόπο που να μην είναι εκ μέρους τους δυνατή η ταυτοποίηση του υποκειμένου

– την καλύτερη διαχείριση της ιστοσελίδας, της επικοινωνίας, τυχόν συνδεδεμένων εφαρμογών

– την αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων ή ακόμα και προωθητικών ενεργειών κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών που θα πρέπει να πληροί τους όρους που ισχύουν πλέον στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και την οποία θα μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε, ελεύθερα. Με την εγγραφή οι χρήστες στα newsletters αποδέχονται, έχοντας παράσχει τη ρητή κι ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους, να λαμβάνουν την ενημέρωση που λεχουν επιλέξει να τους παρέχεται.

Η ιστοσελίδα επ΄ουδενί πρόκειται να προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των ΔΠΧ των χρηστών της, εκτός της περίπτωσης που θα έχει λάβει την ελεύθερη, ειδική και ρητή συγκατάθεσή τους να το πράξει ή αν επιβάλλεται αυτό λόγω ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου και πάντα προς την αρμόδια αρχή.


Η ιστοσελίδα:

– Τηρεί εχεμύθεια για τα ΔΠΧ που έρχονται σε γνώση της

– Παίρνει οργανωτικά / τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των ΔΠΧ, για την προστασία της ηλεκτρονικής και φυσικής ασφαλείας τους όπως ασφαλές λογισμικό, φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.

– Θα ενημερώσει άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την τυχόν παραβίαση των ΔΠΧ.

– Συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) 2016/679 και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Η ιστοσελίδα παίρνει όλα τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για την προστασία των ΔΠΧ, η πρόσβαση στα οποία είναι περιορισμένη στο προσωπικό της και ισχύουν αυστηροί κανόνες επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Η όποια τυχόν διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται από εξουσιοδοτημένα άτομα με τρόπο που πλήρως εναρμονίζεται προς τους κανόνες και διαδικασίες που προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των Δ.Π.Χ και την προστασία τους από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση, παραποίηση, απώλεια/κλοπή ή καταστροφή.

Τα ΔΠΧ των χρηστών που παρέχονται μέσω αυτών ή μέσω συνδεδεμένων εφαρμογών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα ή στις συνδεδεμένες εφαρμογές, δηλαδή για:

– την εξατομίκευση της ιστοσελίδας για τους χρήστες ώστε να παρέχεται βέλτιστη δυνατότητα χρήσης

– την εξασφάλιση παροχή στατιστικών σε τρίτους, κατά τρόπο που να μην είναι εκ μέρους τους δυνατή η ταυτοπολιηση του υποκειμένου

– την καλύτερη διαχείριση της ιστοσελίδας, της επικοινωνίας, τυχόν συνδεδεμένων εφαρμογών

– την αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων ή ακόμα και προωθητικών ενεργειών κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών που θα πρέπει να πληροί τους όρους που ισχύουν πλέον στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και την οποία θα μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε, ελεύθερα. Με την εγγραφή οι χρήστες στα newsletters αποδέχονται, έχοντας παράσχει τη ρητή κι ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους, να λαμβάνουν την ενημέρωση που λεχουν επιλέξει να τους παρέχεται.

– την τυχόν διαβίβαση ΔΠΧ των χρηστών σε τρίτους/συνεργάτες που ενεργούν κατ’ εντολήν της Εταιρείας και έχει βεβαιωθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζοντας παράλληλη πολιτική προστασίας με τη δική μας.

Η ιστοσελίδα επ΄ουδενί πρόκειται να προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των ΔΠΧ των χρηστών της, εκτός της περίπτωσης που θα έχει λάβει την ελεύθερη, ειδική και ρητή συγκατάθεσή τους να το πράξει ή αν επιβάλλεται αυτό λόγω ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου και πάντα προς την αρμόδια αρχή.

Οι παρόντες κανόνες και δεσμεύσεις ισχύουν μόνο για την ιστοσελίδα www.panigyri.art

Διάρκεια διατήρησης των ΔΠΧ

Περιορίζεται σε όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση του οποίου είχαν συλλεγεί αρχικά κατόπιν της ελεύθερης συγκατάθεσής των χρηστών.

Δικαιώματα Χρηστών

Οι Χρήστες δικαιούνται:

-να ενημερωθούν ως προς το εάν τα ΔΠΧ που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία καθώς και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτή και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους.

– να ασκήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 13 επόμενα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/ 679, επικοινωνώντας με τον κ. Γιώργο Κοτρόζο αποστέλλοντας γραπτή αίτηση, η οποία θα αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/ και ενέργεια, στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση contact@panigyri.art. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία θα απαντήσει εγγράφως στα αιτήματα που θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

– να ζητήσουν την επικαιροποίηση / διόρθωση των δεδομένων τους καθώς και να τα
λάβουν σε αναγνώσιμη μορφή, όπως τα έχουν δηλώσει, ή να διαβιβασθούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

– να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων τους, ανακαλώντας την συγκατάθεση που έχουν προηγουμένως δώσει.

– να απευθυνθούν στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, email: www.dpa.gr.

Panigyri.ART is a website that aims to collect information about the traditional festivals of Greece.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ